Aannemersbedrijf Wallaard is een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. In deze sector ligt steeds meer de nadruk op het gebruik van duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energieverbruik in de gebruiksfase. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO2 Footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO2 bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2reductie, transparantie en initiatieven.

 

Samenvatting van de cijfers voor wat betreft Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos bv en
Bouwbedrijf Wallaard Noordeloos bv:

 

 

Samenvatting van de cijfers voor wat betreft Wallaard Groen bv:

 

 

Inventarisatie van de energiestromen scope 1

Om te weten welke energiestromen er zijn binnen Wallaard Noordeloos zijn, is een inventarisatie uitgevoerd tijdens een administratieve handeling en rondgang over de locaties. De gegevens worden bijgehouden en binnen het bedrijfsmanagement besproken en bekend gemaakt bij de medewerkers.

 

Om de Carbon Footprint te bepalen zijn gegevens verzameld van alle soorten emissies. Op basis van deze gegevens en de CO2emissiefactoren (zoals bepaald op www.co2emissiefactoren.nl) zijn de hoeveelheden CO2-uitstoot bepaald. In de verbruikte diesel is geen onderscheid meer te maken tussen vervoer en materieel vanwege het verdwijnen van de rode diesel per 01-01-2013. Wallaard maakt gebruik van de dieselopslagtank op de eigen locatie en heeft nog geen exacte registratie per vervoersmiddel of materieel. De registratie van het verbruik van brandstof per middel en/of chauffeur blijft een wens.

Inventarisatie van de energiestromen scope 2

 

Door over te stappen op gecertificeerde Nederlandse Groene Stroom op de vestigingslocatie, is de CO2-uitstoot ten opzichte van het voorgaande jaar en het basisjaar. Het blijft helaas niet mogelijk om op projectlocaties over gecertificeerde Nederlandse Groene Stroom te beschikken. Hiervoor blijven wij constant op zoek naar betaalbare mogelijkheden om via alternatieve wijze op locatie elektriciteit te kunnen gebruiken.

Er vindt anno 2017 geen verbranding van biomassa plaats ten behoeve van het energie verbruik binnen Wallaard.

 

Inventarisatie van de energiestromen scope 3

Wallaard produceert zelf geen energie ten behoeve van het compenseren van CO2 belasting.

 

Daar waar Wallaard werk uitbesteedt wordt CO2 nog niet als onderdeel van het contract gezien. Daar waar mogelijk werken onderaannemers en ZZP-ers mee met het verminderen van het aantal gereden kilometers door carpoolen. Er wordt grotendeels gewerkt met partijen die zelf ook minimaal voor trede 3 van de CO2-prestatieladder zijn gecertificeerd.

Door de inzichten die recent inzichtelijk zijn geworden door het uitvoeren van een ketenanalyse, is Wallaard duidelijk geworden dat er bij het gebruik van stalen buispalen in plaats van betonpalen significant minder CO2 vrijkomt in de keten. Vanaf 2016 is Wallaard er dan ook op aan het sturen om in situaties waarin gekozen kan worden tussen beton- of buispalen te kiezen voor buispalen.

 

Dit heeft een behoorlijke impact op de CO2uitstoot in scope 3, doordat de aanleg van bruggen de meest voorkomende vorm van projecten is binnen Wallaard Noordeloos bv. Binnen deze projecten worden de funderingsactiviteiten en de daarbij behorende heipalen overwegend door onderaannemers aangebracht, maar Wallaard heeft in de meeste gevallen een beslissende stem in de keuze voor beton of staal. Deze invloed zal de komende jaren dan ook aangewend worden. Er is in scope 3 in de eerste helft van 2017 een besparing van maar liefst 28,4 ton CO2-eq tot stand gekomen ten opzichte het referentiejaar van het gebruik van alleen betonpalen.

 

 

Voortgang Scope 3

 

Hoewel het niet in alle situaties mogelijk is (of door opdrachtgevers als niet wenselijk wordt geacht), zal Wallaard het gebruik van betonpalen gaan beperken. In referentiejaar 2015 werd in 38% van de gevallen gekozen voor stalen buispalen.

 

Doelstelling voor 2017 was om dit terug te brengen naar maximaal 18%, en vervolgens dit nog verder terug te laten lopen tot circa 13% in 2020. In 2017 is dit doel al bereikt (12%), maar we kiezen ervoor om het doel voor de komende jaren niet aan te scherpen omdat we gedeeltelijk afhankelijk blijven van de keuze van opdrachtgevers. Wallaard brengt het CO2 argument nadrukkelijk onder de aandacht in de situaties waar met andere partijen overlegd dient te worden over de keuze voor beton of staal. Hieronder ziet u een overzicht het percentage van de gebruikte aantallen meters buispaal en betonpaal van de afgelopen jaren.

 

Kwantificering

Wallaard Noordeloos bv wordt in zijn geheel gecertificeerd. Alle van toepassing zijnde bronnen en uitstootstromen vallen binnen dit kader. De Carbon Footprint van Wallaard Noordeloos is op basis van deze bronnen en energiestromen vastgesteld.

 

Om accurate resultaten te verkrijgen die stabiel en reproduceerbaar zijn, is gebruik gemaakt van bronnen van leveranciers en van de eigen gegevens. De verschillende bronnen worden regelmatig vastgesteld en verwerkt door de bedrijfsadministratie en de leveranciers worden via kwaliteitssystemen beoordeeld op hun prestatie. Tijdens intern overleg wordt vastgesteld dat de metingen en berekeningen juist zijn en toegepast kunnen worden.

 

Binnen alle registraties die Wallaard voert is er een mate van onnauwkeurigheid. De onnauwkeurigheid en daarmede een onzekerheid is gelegen in de registratie van medewerkers, verbruik van machines en apparaten afhankelijk van diverse klimaat- en projectomstandigheden. Binnen deze onregelmatigheden en onzekerheden voert Wallaard de administratie zo zeker mogelijk uit om de registraties voldoende te kunnen verwerken. De conversiefactoren uit de door het SKAO beheerde handboek, versie 3.0

 

Als we de CO2-uitstoot relateren aan de omzet dan zien we dat in het basisjaar geregistreerde jaren een licht dalende uitstoot per omgezette euro laten zien. De berekening hiervoor is bij de directie in te zien. Het percentage besparing in CO2-uitstoot per omgezette euro is hieronder weergegeven in de tabel.

 

Overzicht reducerende maatregelen en acties

Binnen Wallaard Noordeloos zijn de bronnen die CO2uitstoot onder andere:

Brandstof verbruik van de dienstauto’s;

Daar waar mogelijk wordt door Wallaard al gebruik gemaakt van energieklasse A auto’s. De verwachting is dat er geen verbetering mogelijk is in het huidige beleid. Door cursus ‘nieuwe rijden’ kan er nog een reductie van 0,5% worden bereikt. Dit geldt voor alle bestuurders.
De planning voor de uit te voeren werkzaamheden houdt rekening met de te rijden afstanden om onnodige brandstofverspilling en werktijd te voorkomen. De verwachting is dat er geen verbetering mogelijk is hoewel aandacht door de hele organisatie nodig blijft om het verslappen van de aandacht voor verspilling te voorkomen.
Het materieel is niet verder geïnventariseerd voor wat betreft het brandstofverbruik.
De afgelopen jaren is het verbruik per machine inzichtelijker gemaakt zodat er gericht per machine actie kan worden ondernomen om de uitstoot te verminderen. De machines die significant meer verbruiken, zijn/worden vervangen.
Voor wat betreft het verhitten van teerachtige producten is het niet altijd mogelijk het verbruik te reduceren omdat Wallaard afhankelijk is van de buitentemperatuur en daarmee het brandstofverbruik.

Verbruikte elektriciteit KWh

Kantoorpersoneel wordt gestimuleerd om niet onnodig de verlichting aan te hebben. De overstap naar groene energie is in 2015 gerealiseerd.

Verbruikt gas m3

Registratie vindt plaats.

 

Om de CO2uitstoot van deze bronnen te verminderen stelt Wallaard Noordeloos zich ten doel om jaarlijks een vermindering van de uitstoot te bewerkstelligen. Voor 2018 blijven dit de volgende doelen:

Daar waar mogelijk alle voertuigen aanschaffen met een energielabel A en van tevoren, het verbruik van grond(verzet)voertuigen mee te wegen in de aanschaf. Elektrische auto’s zijn niet in alle gevallen mogelijk vanwege de mindere trekkracht van elektrische auto’s. Door deze maatregelen denken wij een reductie van 1% te realiseren.
Bewustwording binnen de gehele organisatie om het brandstof verbruik met minimaal 1,5% te verminderen;
In 2018 “Groene” stroom betrekken op de projecten waardoor een absolute reductie ontstaat van ca. 2% (27,6 op 1340 ton CO2).
Voor 2017 was het doel om de uitstoot per euro met nog eens 2% te verminderen tot 50 gram CO2 per omgezette euro. Als we dit uitsplitsen, dan was het streven om in scope 1 circa 2% (circa 25 ton CO2) en in scope 2 de uitstoot met 25% (circa 7 ton) te verminderen, oftewel in beide scopes samen 32 ton CO2reductie (bij gelijkblijvende omzet).
In de toekomst (heden tot 2020) zal elke machine en elk voortuig een eigen registratie (door middel van tankpas of iets dergelijks) voorzien worden. Hierdoor kan het verbruik per middel worden vastgesteld. De emissiegegevens (per middel) zullen minimaal jaarlijks geanalyseerd en beoordeeld worden. Hierdoor komt er een beter zicht op de “grootverbruikers” waardoor gerichtere vervangingsaankopen gedaan kunnen worden, of chauffeurs/machinisten aangesproken kunnen worden.

 

Mogelijkheden voor de toekomst (2018) zijn er nog om de CO2uitstoot te reduceren. Wallaard wil niet direct alle mogelijkheden ten doel stellen maar de mogelijkheden voor het verminderen van de CO2reductie zo praktisch mogelijk houden. Enkele voorbeelden die te ontwikkelen zijn:

Cursus “nieuwe rijden” en “nieuwe draaien”;
Meer controle op juiste bandenspanning;
Uitvoeren van een stakeholder analyse;
Meer voertuigen aanschaffen met A-label;
Bij vervanging overstappen op LED-verlichting.

 

Mogelijkheden voor de toekomst zijn beperkt om de CO2uitstoot te reduceren. Wallaard wil de mogelijkheden voor het verminderen van de CO2reductie zo praktisch mogelijk houden. Enkele voorbeelden die te ontwikkelen zijn:

Cursus “het nieuwe rijden”;
Cursus “het nieuwe draaien”;
Meer aandacht voor juiste bandenspanning;
Inventariseren of er voldoende gescheiden afval verzameling gebeurd op kantoor en de projectlocaties;
Opvragen van gegevens bij onderaannemers en waar mogelijk aansturen op het verminderen van het milieu;
Blijvende aandacht voor de aanschaf en vervanging van energiezuinige voertuigen;
Blijvende aandacht voor de planning van voertuig bewegingen en het combineren van transport;
Alternatieve brandstof voor nieuwe/vervangende voertuigen;
Besparing van 2% CO2 in scope 1 per omgezette euro in 2018, daarna jaarlijks (tot 2022) 2% meer;
Besparing van 25% CO2 in scope 2 per omgezette euro in 2018, daarna jaarlijks (tot 2022) 1%.

 

Voor de toekomst zal Wallaard uitgebreider analyseren wat de mogelijkheden zijn om preventief en bij projecten het CO2 verbruik in beeld te brengen. Op dit moment voert Wallaard een actief beleid om de CO2 te reduceren door al het groen wat vrijkomt bij werkzaamheden, te verzamelen en aan te bieden voor compostering en recycling.

Het CO2 verbruik van Wallaard wordt nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van aggregaten bij de bouwlocaties om te voorzien in elektra voorzieningen. Voordat de elektriciteitsvoorzieningen aangelegd zijn duurt het ca. 16 weken na het aanvragen

 

Hieronder kunt u de CO2-inventarisatierapporten van Wallaard van de afgelopen jaren downloaden:

Onze Partners