Van der Heijden bouw en ontwikkelingVan der Heijden bouw en ontwikkeling

Van der Heijden bouw en ontwikkeling hanteert “het nieuwe bouwen” binnen de organisatie. Zoveel mogelijk klantwaarde toevoegen middels strak georganiseerde processen gebaseerd op lea®n en BIM binnen de kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen met duurzame materialen gebouwen ontwerpen die energiezuinig zijn. Efficiënt gebouwen realiseren die in hun levensloop op meerdere wijzen toegepast kunnen worden, waardoor ze toekomstbestendig zijn. Daardoor levert Van der Heijden net dat beetje meer…….

 

De directie ziet het dan ook als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed geïnstrueerde medewerkers, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers. Minimaal wordt voldaan aan de eisen wet- en regelgeving. Waar nodig of wenselijk worden extra inspanningen verricht boven het niveau van normen, wet/regelgeving.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige en duurzame manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

 

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, toeleverend netwerk maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde uitgangspunten geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, een optimale kwaliteit, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten. Dit is een continu proces van verbetering. Medewerkers worden gecoacht en gestimuleerd hier elke dag over na te denken en ten uitvoering te brengen.

 

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en samenwerken met kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorg dragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd worden en verspillingen geminimaliseerd.

 

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Er dient minimaal voldaan te worden aan vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-manager aangesteld.

 

Door de directie wordt het volgende benadrukt:

(EERST) MEEDENKEN = (DAN) MEEDOEN

Volgens de GBV-methode (Gezond Boeren Verstand)

 

Voor het bovenstaande is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteit), NEN-EN-ISO 14001 (milieu) en FSC Standard (verwerking gecertificeerd hout).

 

Opgesteld namens de directie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling

Schaijk, 1 maart 2018

 

 

Ing. A.H.C. van der Heijden                   Ing. H.E.M. van der Heijden

Directeur                                                               Directeur

Onze Partners